Restaurant . Khanh Hoa, Viet Nam

Công trình muốn chạm đến một thế giới bản thể, không có sự phân biệt rõ ràng giữa bên trong và bên ngoài. Thông qua ranh giới nhẹ nhàng đó, các kết nối sâu sắc bên trong chúng ta và thiên nhiên dần được hình thành.